Search
image

Związek Syndykalistów Polski – Wrocław

 

Be the first to review

PL

Wrocławska sekcja Związku Syndykalistów Polski
Związek Syndykalistów Polski jest organizacją dążącą do zastąpienia społeczeństwa opierającego się na wyzysku oraz hierarchii, społeczeństwem równych i wolnych jednostek.


Nierówności mają charakter strukturalny: nie są wynikiem ludzkich wyborów czy naturalnych talentów i ich braku. Dzieci pracownika będą najprawdopodobniej również pracownikami, chyba, że staną się bezrobotnymi. Elity reprodukują elitę, pracownicy najemni siłę najemną. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga zmiany struktury społecznej.

Parlamentaryzm, który miał być odpowiedzią na te problemy, nie sprawdził się. Zamiast realizacji programów, mamy puste obietnice i walki klik politycznych o stołki. Zamiast dobrobytu dla wszystkich, mamy bogactwo dla nielicznych. Odrzucając skompromitowany parlamentaryzm proponujemy jedyną prawdziwą formę demokracji – demokrację bezpośrednią z delegatami związywanymi pisemnymi instrukcjami i odwoływalnymi w każdej chwili, których funkcje podlegają rotacji.

Wielu polityków twierdzi, że w Polsce zapanowała jakaś forma „dzikiego kapitalizmu”, że wystarczy doprowadzić kapitalizm do „normy” i będzie dobrze. Inni zaś twierdzą, że jeśli będziemy rządzeni przez polskich kapitalistów, będzie nam lepiej, niż jeśli będziemy rządzeni przez kapitalistów zagranicznych. Nie dajmy się oszukać! Nie ma „normalnego” kapitalizmu. Wszędzie dominuje wyzysk, a z każdym rokiem standardy są coraz bardziej równane w dół i to nie my ścigamy Zachód, ale Zachód dąży do naszego poziomu.

Na Zachodzie przez jakiś czas funkcjonowało tzw. „państwo socjalne”, które nie spełniło swoich zadań, a które powstało ze strachu klasy rządzącej przed potężnymi, masowymi ruchami pracowniczymi. Rządzący wówczas woleli „oddać kawałek chleba, żeby nie stracić całej piekarni”. Po kilkudziesięciu latach, gdy udało się spacyfikować ruchy pracownicze do obecnego marnego poziomu, rządzący odzyskali wigor i demontują ostatnie osłony socjalne.

Nie jesteśmy też zwolennikami socjalizmu państwowego, czy tzw. „państw robotniczych”. Uważamy że „sprawiedliwość społeczna” organizowana rękami urzędników, a gdy zajdzie potrzeba również przy pomocy policji i wojska, dzieli społeczeństwo na uprzywilejowaną, zarządzającą klasę biurokratyczną i podporządkowaną jej klasę pracowników, zwykłych ludzi w których podobno imieniu ustanawiane są różnego rodzaju „państwa robotnicze”.

Syndykaliści nie dążą do przejęcia władzy politycznej. Chcą, aby władzę nad swoim życiem odzyskał każdy z nas i odebrał ją z rąk polityków i kapitalistów. Organizowanie się, czy to w związki zawodowe, czy grupy nieformalne jest środkiem do tego celu. Podzieleni przegramy, zorganizowani zwyciężymy. ZSP nie zmusi nikogo do zorganizowania się. Ludzie muszą chcieć tego sami, więc sukces zależy od każdego, a nie od kolejnej awangardy rewolucyjnej. Dlatego naszym głównym hasłem jest: organizujmy się w walce o swoje prawo do godnego życia i kontroli nad nim!

EN

Wrocław section of the Polish Syndicalists’ Union

The Union of Syndicalists of Poland is an organization seeking to replace a society based on exploitation and hierarchy, a society of equal and free units. Inequalities are structural: they are not the result of human choices or natural talents and the lack of them. Employee’s children will most likely also be employees, unless they become unemployed. The elites reproduce the elite, wage workers. Changing this state of affairs requires a change in social structure. Parliamentarism, which was supposed to be the answer to these problems, did not work. Instead of implementing programs, we have empty promises and political clicks for stools. Instead of prosperity for everyone, we have wealth for the few. By rejecting compromised parliamentarism, we propose the only true form of democracy – direct democracy with delegates bound by written instructions and revocable at any time whose functions are rotated.

Today’s society is divided into those who rule and those who are ruled. This is clearly manifested in the case of capitalists and politicians, who accumulate in their hands political and economic power and exploited workers, women and men, who must be subject to this power and exploitation to survive. The ruling class divides people through various ideologies (nationalism, racism, elitism, sexism and others) according to the “divide and rule” principle. You have to end it!

Many politicians claim that some form of “wild capitalism” prevailed in Poland, that it is enough to bring capitalism to “norm” and it will be fine. Others say that if we are ruled by Polish capitalists, it will be better for us than if we are ruled by foreign capitalists. Let’s not be fooled! There is no “normal” capitalism. Exploitation dominates everywhere, and every year the standards are more and more equal, and we are not chasing the West, but the West is striving to our level.

The so-called A “social state” that did not fulfill its tasks and which arose out of the fear of the ruling class against the massive mass labor movements. The rulers at the time preferred to “hand over a piece of bread so as not to lose the whole bakery.” After several dozen years, when it was possible to pacify labor movements to the current miserable level, the rulers regained vigor and dismantled the last social shields.

We are also not advocates of state socialism or the so-called “Workers’ states”. We believe that “social justice” organized by the hands of officials, and when the need arises with the help of the police and the army, divides society into a privileged, managing bureaucratic class and its subordinate class of employees, ordinary people on whom apparently various types of “workers’ states are established.

Syndicalists are not seeking to take over political power. They want each of us to regain power over their lives and take it from the hands of politicians and capitalists. Organizing yourself into trade unions or informal groups is a means to this end. Divided we will lose, organized we will win. ZSP will not force anyone to organize. People must want to do it themselves, so success depends on everyone, not on another revolutionary avant-garde. That is why our main slogan is: let’s organize ourselves in the fight for our right to a dignified life and control over it!

image