What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Varis verkosto

 

Be the first to review

På Svenska:

Varis är ett nätverk som täcker hela Finland och har som syfte att förstöra den organiserade fascismen och eliminera dess samhälleliga grogrund. Vi motsätter oss fascismen i alla dess former; politiskt, ideologiskt och fysiskt. Nätverket består av självständiga och självstyrande grupper som bestämmer sina egna mål och verksamhetsprinciper. Allt beslutsfattande inom och mellan grupper sker på lika villkor.

Varis förespråkar jämlikhet, frihet och ett samhälle som grundar sig på ömsesidig hjälp, där människor inte drivs att konkurrera med varandra. Vi arbetar mot alla former av diskriminering, både i samhället och i våra egna nätverk. Våra ideal står i exakt motsats till allt det människoförakt som kapitalismen för med sig och som värst förkroppsligas i fascismen.

Fascism är en produkt av kapitalismens interna kriser. Då liberala och parlamentariska styrmedel sviktar blir de ersatta av disciplinens och ordningens medel, med andra ord öppet våld och kontroll. Resterna av en världsbild som baserar sig på jämlikhet och frihet blir undanträngda av mest reaktionära idéer och tankemodeller som rasism, nationalism, sexism och fientlighet mot allt som anses vara främmande. Fascism är lika med ordnandet av dessa strömningar till en politisk rörelse.

Fascism är inte enbart en åsikt. Den är framför allt en organiserad rörelse, som strävar efter makt i samhället. Fascismen försöker maskera sociala och ekonomiska orättvisor som etniska och kulturella skillnader. Den syftar till att ytterligare slå sönder den av kapitalismen splittrade arbetarklassen samt vända den rädsla och osäkerhet som kommer sig av ekonomisk ojämlikhet till hat och diskriminering av en mytomspunnen Annan.

Dagens fascism kännetecknas av en tudelning. På den ena kanten finns en våldsam gaturörelse, som oftast verkar i nynazistiska miljöer. På den andra kanten finns mer uppstädade riksdagspartier eller “medborgarorganisationer”, som gör allt för att intyga att de inte är högerextrema. De senaste åren har dessa två fascistiska strömningar närmat sig varandra. Det synligaste uttrycket för denna utveckling är den gemensamma demonstrationen på självständighetsdagen.

Om vi vill krossa fascismen, måste vi agera tillsammans innan det är för sent. Fascismen kan inte röstas bort. Staten eller de politiska partierna erbjuder inte någon räddning från fascismen, snarare uppbyggs fascismen genom deras samtycke. Det etablerade partisystemet som flyttats högerut har främst underblåst fascism beslöjad som “invandringskritik”. Efter att den fascistiska falangen inom Sannfinländarna tog över partiet har nyfascistiska inriktningar såsom etnonationalism och traditionalism börjat intressera element inom och kring partiet. Samtidigt som successiva regeringar och Finlands Näringsliv EK försöker försvaga fackföreningsrörelsen, har fackföreningsrörelsen vänt kinden till nya former av förtryck inom arbetslivet. Vi behöver en rörelse som förenar alla förtryckta, fattiga, prekariserade och alla de som kämpar för/med livets grundförutsättningar. Varis är en del av denna rörelse.

Varis-nätverket är avsett för utbyte av information och erfarenheter samt för att förverkliga gemensamma projekt. Nätverket har ingen central ledning och har inte heller några representanter. Lokal nivå och lokala kamper är utgångspunkten för all verksamhet. De lokala grupperna träffas regelbundet i landsomfattande möten, där vi kan besluta om att ta med nya grupper och om gemensamma handlingsprinciper. Vårt arbete består bland annat av opinionsbildning, diskussioner, organisering av evenemang, samt vid behov genom direkt aktion. Vi arbetar enbart utomparlamentariskt, men annars än att vi är öppna för alla taktiker och metoder i kampen mot fascismen.

Kampen mot rasism och fascism är en fortgående process, som kräver tålamod och uthållighet. Principen är enkel, vi låter inte fascisterna fungera ostört. Vi säger nej till deras organisationer, demonstrationer, möten, konserter och butiker. Vi motsätter oss fascisterna och deras strukturer alltid och överallt.

In English

Varis (The Crow) is a Finland-wide network aiming to destroy organised fascism and remove its social breeding ground. We oppose fascism in all its forms politically, ideologically and physically. The network consists of independent and autonomous groups that decide their objectives and operating principles independently. All decision-making between and within the groups takes place on an equal basis.

Varis promotes a society based on equality, freedom and mutual aid; a society in which people are not driven to compete against each other. We work against all forms of discrimination both in the society and within our own network as well. Our ideals are an uncompromising opposite to the misanthrophy of capitalism, which is most completely embodied in fascism.

Fascism is the product of capitalism in crisis. As liberal and parliamentary methods of control fail, they are replaced by methods of “law & order” – that is, open violence and supervision. The remnants of a world view based in equality and freedom are being replaced by the most reactionary ideas such as racism, nationalism, sexism and hostility against all that is perceived as alien. Fascism means organising these tendencies into a political movement. It is not just an opinion. It is above all an organised movement that aims for power in the society. Fascism strives to distort and reduce social and economic inequality into ethnic and cultural differences. It strives to split up the working class already divided by capitalism, and to turn fear and uncertainty that has grown from economic inequality into hatred and discrimination against a mythical Otherness.

Today’s fascism is typically two-sided. On one end there are violent street movements, which most often operate in a neo-nazi environment. On the other end there are parliamentary parties and “NGOs” that strive to become presentable and acceptable. These parties and NGOs do all they can to persuade people that they are not far-right.

If we want to destroy fascism, we must act together before it is too late. Fascism can not be voted away. The state or political parties do not offer salvation from fascism; on the contrary, they contribute to the development of fascism. The field of party politics that has shifted to the right has mainly served as a gateway for fascism disguised as “immigration criticism”. While the fascist wing of The Finns Party and the Confederation of Finnish Industries strive to weaken the trade union movement, the trade union movement has turned its other cheek to new forms of oppression operating in the working world. We need a movement that unites all the oppressed, the poor, the precarious, and those struggling for basic necessities of life. Varis is part of this movement.

The purpose of the Varis network is the exchange of information and experiences and the realisation of shared projects. The network has no central command or representatives. All action begins on local level. Local groups meet regularly in country-wide meetings, where new local groups may be accepted and common operating principles decided. Our work consists of, for example, affecting public opinion, discussion, organising events, and direct action. We only act extra-parliamentarily, but other than that we are open to all tactics and methods in the struggle against fascism.

The struggle against racism and fascism is an ongoing process, which demands patience and perseverance. The principle is simple: we shall not let fascists act without interruption. We say no to their organisations, demonstrations, meetings, concerts and stores. We resist fascists and their structures always and everywhere.

image