What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Tattoo Circus Helsinki

 

Be the first to review

Tattoo Circus Helsinki -kollektiivin manifesti

Jo yli kolmen vuoden ajan Tattoo Circus Helsinki on toiminut poliittisten vankien tukitapahtumana Helsingissä. Toimintaamme ovat innoittaneet Tattoo Circukset muissa Euroopan kaupungeissa. Tavoitteenamme on yhdistää useita tärkeitä teemoja yhteen tapahtumaan. Tattoo Circus on solidaarisuustapahtuma, joka vastustaa vankiloita ja tukee poliittisia vankeja levittämällä tietoa, kirjoittamalla kirjeitä sekä keräämällä varoja poliittisille vangeille. Samalla tapahtuma on kohtaamispaikka niille, jotka haluavat auttaa toisiaan ja toimia yhdessä sortoa vastaan. Lisäksi Tattoo Circus esittelee tatuointikulttuuria ja tuo yhteen tatuointiartisteja, jotka haluavat tukea poliittisia vankeja työllään ja taidoillaan.

Tattoo Circus Helsinki on ainutlaatuinen tapahtuma, jolla haluamme rakentaa kollektiivisen vastuun ja solidaarisuuden kulttuuria. Tatuoinnit, luentoon osallistuminen, työpajat, ruuanlaitossa auttaminen, kirjeen kirjoittaminen vangille – on lukuisia tapoja, joilla tapahtumassa voi osallistua työhön valtiovallan sortomuotoja, kuten vankiloita ja poliisilaitosta, vastaan. Vuoden 2020 tapahtuma järjestetään turvallisuussyistä ilman muuta ohjelmaa kuin tatuoinnit.

Kollektiivina haluamme vankiloiden vastustamisen lisäksi edistää muitakin sorronvastaisia toimia. Poliittinen repressio — usein poliisin harjoittama — voi sisältää ahdistelua, seurantaa, mielivaltaisia pidätyksiä, fyysistä ja henkistä väkivaltaa, kidutusta… Erilaiset sorron ja alistamisen muodot ovat osa jokapäiväistä elämää vankiloissa. Sorron vastainen toiminta sisältää huolenpitoa vankiloista vapautuneille sekä kiinnittää huomiota vangituksi tulemisen psykologisiin vaikutuksiin.

Sorto näkyy myös omissa yhteisöissämme ja arjessa vankiloiden ulkopuolella: kaupunkitilojen kameravalvontana ja militarisoitumisena, mutta myös rasistisena väkivaltana ja väkivaltana lähisuhteissa. On tunnistettava sorron intersektionaalinen luonne ja otettava se huomioon toiminnassamme. Tuemme toimintaa, joka vastustaa patriarkaalisuutta, rasismia, imperialismia ja kapitalismia. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi traumatukea tai tukea mielenterveysongelmiin, kotiväkivaltaan puuttumista tai uhrien tukemista, vastuun ottamista yhteisöjen hyvinvoinnista sekä sellaisten yhteisöjen tukemista, jotka kokevat erityisen paljon sortoa (transsukupuoliset, pakolaiset, kurdiyhteisö jne).

Toivomme, että Tattoo Circus Helsinki olisi tila oppimiselle ja järjestäytymiselle sortoa ja vankiloita vastaan. Haluamme tarjota mahdollisuuden matalan kynnyksen osallistumiseen, josta voi kasvaa laajaa ja yhteisöllistä sorronvastaista toimintaa. Haluamme Tattoo Circuksen olevan merkityksellinen tapahtuma, jossa kaikki voivat olla osana moninaista kamppailua vapautemme puolesta.

SOLIDAARISUUS ON ASEEMME!

Esteettömyystiedot

Oranssin pääkerrokseen on esteetön kulku pyörätuolilla. Tilassa on kaksi sukupuolineutraalia WC:tä, joista toinen on esteetön.

Osa tatuoinnista, stik’n’poke -työpaja sekä kaikki muu viikonlopun ohjelma järjestetään esteettömässä pääkerroksessa.

Osa tatuoinnista tapahtuu esteellisessä yläkerran studiossa, jonne on pääsee toistaiseksi vain portaita pitkin. Jos et voi käyttää portaita ja aiot ottaa tatuoinnin, olethan yhteydessä Tattoo Circukseen jotta voimme varmistaa esteettömän pääsyn artistin työtilaan.

HUOM! Pyydämme kaikkia osallistujia välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä allergia- ja sairastumisriskin minimoimiseksi.

Tattoo Circus Helsinki – Manifesto from the Collective

For over 3 years Tattoo Circus Helsinki has been a political prisoner support event. We took our inspiration for this event from “Tattoo Circus” events that have been previously held in other European cities. Our aim is to combine many things into one event: a political event to show solidarity with political prisoners, to have an explicit anti-prison stance through lectures and letter writing, with the money donated from the event going towards political prisoners; a social event that could bring people together in their interest to help others and work against oppressions and repressions; and an event to showcase tattoo culture, where tattoo artists from near and far have come to show their support for political prisoners by donating their time!

Tattoo Circus Helsinki is a unique event, and we think it’s important to grow ideas of collective responsibility and solidarity. Getting a tattoo, listening to a lecture, holding a workshop, helping make food, writing to a prisoner – there is a long list of actions one can do that help break down barriers and further the abolition of state systems like prison or the police. Tattoo Circus 2020 will be held without any other program than tattooing due to COVID-19.

We as a collective want to go beyond a prison abolitionist stance and want also to include different aspects of anti-repression activities in what we do. Political repression, often carried out by the police, can include intimidation, surveillance, arbitrary arrest, physical and verbal violence, torture… Many aspects of repression are everyday life for those in prison. Therefore to us, anti-repression work includes things like prisoner aftercare and psychological aspects of being in prison. However, repression is also found in our own communities and day-to-day life – such as surveillance and the militarisation of urban spaces and cities, but also domestic violence and racist violence. We must recognise the intersectional nature of repression and take it into account in our actions.(yes!) We therefore support actions that are anti-patriarchal, anti-racist, anti-imperialist, and anti-capitalist. This can include trauma support, mental health support, anti-domestic violence work, and accountability to communities, as well as supporting specific communities that face oppression (trans, Kurdish, refugee, etc).

It is our hope that Tattoo Circus Helsinki can be a space to learn about and start to organise against prisons and repression. We want to provide a low-treshold starting point from which to grow anti-repression organising in a broad and collective way. We want Tattoo Circus Helsinki to be a meaningful event, where everyone can participate and become part of a diverse struggle against the repression of our freedom.

SOLIDARITY IS OUR WEAPON!

Accessibility

The main floor of Oranssi is wheelchair accessible. There are two toilets for all genders, one of which is wheelchair accessible.

Part of the tattooing, stick’n’poke workshop and all other weekend programs will take place on the accessible main floor.

However, some of the tattooing takes place in an upstairs studio that so far only has a staircase access. If you can not use the stairs and you plan to get a tattoo, we ask you to kindly contact Tattoo Circus so that we can guarantee access to the artist’s workspace.

NOTE: We ask everyone participating to avoid use of strong scents during Tattoo Circus, to minimize the risk of allergic reactions and illness.

Манифест от коллектива Tattoo Circus Helsinki

Tattoo Circus Helsinki — это мероприятие, поддерживающее политзаключенных, которое проводится уже более 3 лет. Мы вдохновлялись Tattoo Circus проектами, которые проводились в других европейских городах. Нам важно объединить многие вещи в одном политизированном мероприятии: проявить солидарность с политзаключенными, открыто заявлять о анти-тюремной позиции посредством лекций и написания писем — к тому же, все деньги, собранные на этом мероприятии мы передаем политзаключенным; мы хотим делать социальное мероприятие, которое может объединить людей, желающих помогать другим и бороться против угнетения и репрессий; а также мероприятие отображающее тату-культуру, где татуировщи_цы из ближнего и дальнего зарубежья участвуют, чтобы выразить свою поддержку политзаключенным своей работой!

Tattoo Circus Helsinki — уникальное событие, и мы считаем, что важно развивать идеи коллективной ответственности и солидарности. Сделать себе татуировки, послушать лекции, провести воркшоп, помочь с готовкой еды, написать письмо заключенному — есть много вещей, которые можно сделать во время Tattoo Circus, которые помогут сломать преграды и будут способствовать отмене таких государственных систем, как тюрьма или полиция.

Тем не менее, мы, как коллектив, хотим выйти за рамки тюремной аболиционистской позиции и хотим также включить в свою деятельность различные аспекты борьбы с репрессиями. Политические репрессии, часто осуществляемые полицией, могут включать запугивание, слежку, произвольные аресты, физическое и вербальное насилие, пытки… Многие аспекты репрессий являются повседневной жизнью для заключенных. Поэтому для нас работа по борьбе с репрессиями включает в себя такие вещи, как помощь бывшим политзаключенным и психологические аспекты нахождения в тюрьме. Однако репрессии также наблюдаются в наших собственных сообществах и в повседневной жизни, таких как наблюдение и милитаризация городских пространств и городов, а также насилие в семье и насилие на почве расизма. Мы должны признать интерсекциональный характер репрессий и учитывать это в своих действиях. Поэтому мы поддерживаем антипатриархальный, антирасистский, антиимпериалистический и антикапиталистический активизм. Это может включать посттравматическую, психологоческую помощь, работу по борьбе с насилием в семье и ответственность в сообществах, а также поддержку конкретных сообществ, которые сталкиваются с угнетением (транс-сообщество, курды, беженцы и т. д.).

Мы надеемся, что Tattoo Circus в Хельсинки может стать площадкой для ознакомления с информацией и организации активизма против тюрем и репрессий. Мы хотим стать отправной точкой, из которой может вырасти активизм по борьбе с репрессиями. Мы хотим, чтобы Tattoo Circus Helsinki был осмысленным, чтобы все могли принять участие и стать частью разносторонней борьбы против подавления нашей свободы.

СОЛИДАРНОСТЬ – НАШЕ ОРУЖИЕ!

image