What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Syndikalistiska Ungdomsförbundet – Malmö

 

Be the first to review
SV
I SUF sysslar vi inte med partipolitik, vi går istället direkt på problem och orättvisor, på skolor, gator, arbetsplatser och i bostadsområden. Vi vill att alla människor ska ha makt över sina eget liv, och tillsammans makten över det gemensamma. Därför kämpar vi i SUF för ett klasslöst samhälle.

Självorganisering

SUF väljer inte alltid traditionella politiska metoder när vi agerar. Vi har inget förtroende för att politiker, fackpampar eller chefer ska kunna bidra till den förändring vi vill åstadkomma. Därför struntar vi i dem och agerar direkt. Politik är inget som befinner sig långt bort bland maktens boningar, i styrelserummen eller i riksdagen. Tvärtom är politiken mitt ibland oss, de vanliga arbetande, verksamma människorna, och påverkar oss i varje ögonblick. Vi praktiserar självorganisering för att ingen kan göra det åt oss.
Vi anser att solidaritet mellan människor måste byggas direkt – det är ingenting som ett partiprogram eller politiker kan skapa uppifrån. Enda sättet att åstadkomma förändring för oss själva, är att kämpa för den.

Direkt aktion

Insikten om att ingen annan kan ta vår kamp, har format en kampmetod vi kallar för direkt aktion – handling utan ombud. Direkt aktion är insikten om att vi kan förändra samhället själva. Vi behöver inga politiker som gör det åt oss, som aldrig kommer att göra det åt oss. Vi behöver inga fackpampar som ser till att driva våra intressen eftersom det ytterst vilar på oss att försvara dem. Politiska ombud gör oss passiva och får oss att glömma att det är vi som bestämmer, och att det är våra liv det handlar om.

Kamp för förändring

Vi verkar genom att försöka hindra och offensivt driva tillbaka utnyttjandet av unga arbetande och studerande människor, både lokalt och i stor skala. Vi strejkar i skolor och på arbetsplatser, släcker ner hemsidor, genomför blockader och utomparlamentariska aktioner, affischerar, delar flygblad och sprider propaganda på internet, ofta i form av rikstäckande kampanjer. Vi organiserar fler unga människor för att problemen gäller oss alla.
EN
In the SUF we do not deal with party politics, we instead go directly to problems and injustices, in schools, streets, workplaces and in residential areas. We want all people to have power over their own lives, and together the power over the common. That is why we in the SUF are fighting for a classless society.

self-organization

The SUF does not always choose traditional political methods when we act. We have no confidence that politicians, trade unionists or managers will be able to contribute to the change we want to achieve. That’s why we ignore them and act directly. Politics is not something that is far away from the dwellings of power, in the boardrooms or in parliament. On the contrary, politics is in the midst of us, the ordinary working, active people, and influences us at every moment. We practice self-organization so that nobody can do it for us.
We believe that solidarity between people must be built directly – there is nothing that a party program or politician can create from the top. The only way to bring about change for ourselves is to fight for it.

Direct action

The realization that no one else can take our fight has shaped a fighting method we call direct action – action without proxy. Direct action is the realization that we can change society ourselves. We do not need politicians who do it for us, who will never do it for us. We do not need trade unionists who take care of our interests because it is ultimately up to us to defend them. Political agents make us passive and make us forget that it is we who decide, and that it is our lives.

Fight for change

We work by trying to prevent and aggressively push back the exploitation of young working and student people, both locally and on a large scale. We strike in schools and workplaces, shut down websites, carry out blockades and extra-parliamentary actions, posters, share leaflets and spread propaganda on the internet, often in the form of nationwide campaigns. We are organizing more young people because the problems apply to all of us.
image