What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Škratova Čitalnica – KUD Anarhiv

The Dwarf Reading Room

Be the first to review

SL

KUD Anarhiv nadgrajuje in poglablja smernice, ki smo si jih zadali že ob splavitvi projekta Škratova čitalnica – omogočiti mladim (še posebno študentom), a tudi ostali zainteresirani javnosti dostop do izjemno raznolikega gradiva, ki je bodisi na aktivistični bodisi na teoretični ravni povezano z emancipatornimi družbenimi gibanji – anarhizmom, feminizmom, ekologizmom, anti-militarizmom, anti-nacionalizmom, anti-rasizmom, kritično umetnostjo itd.

Poleg informativno-posredniške vloge ter sodelovanja z drugimi društvi in iniciativami kompatibilnih aspiracij, Kud Anarhiv redno organizira različne projekte, dejavnosti in ustvarjalne aktivnosti, ki vključujejo predstavitve, predavanja, delavnice na Metelkovi kot v drugih dovzetnih institucijah svobodomiselne kulture.

Naš cilj je spodbujati mlade in študente, da se izven formalnih izobraževalnih institucij neformalno izobražujejo, predvsem pa, da se jim da priložnost ustvarjalnega delovanja, razvijanja kritičnega mišljenja, spodbujanja samoiniciativnosti in študentskih pobud oziroma pobud mladih, zaradi česar se Kud Anarhiv predstavlja kot društvo, ki budno spremlja aktualne procese v družbi, saj so mladi (večinoma študentska populacija) tisti, ki predlagajo projektne vsebine in jih kot take tudi sami izvajajo.

Naš cilj je med drugim tudi omogočiti, da je večina naših aktivnosti javno, predvsem pa brezplačno dostopna tudi po njihovem uradnem zaključku, kar pomeni, da društvo še posebno spodbuja izdelovanje zbornikov in drugih publikacij, v času novih tehnologij, pa tudi posluževanje  novih medijev.

EN

The Anarhiv Cultural and Artistic Association was founded in February 1999, after the participants in the Dwarf Reading Room project decided to improve and expand the latter’s activities, as well as other fields of activity within emancipatory social movements.

KUD Anarhiv upgrades and deepens the guidelines we set at the launch of the Dwarf Reading Room project – to enable young people (especially students), but also other interested public access to extremely diverse material, which is related to emancipatory at both activist or theoretical levels. social movements – anarchism, feminism, ecology, anti-militarism, anti-nationalism, anti-racism, critical art, etc.

In addition to the information-mediating role and cooperation with other associations and initiatives of compatible aspirations, Kud Anarhiv regularly organizes various projects, activities and creative activities, which include presentations, lectures, workshops on Metelkova as in other receptive institutions of liberal culture.

Our goal is to encourage young people and students to receive non-formal education outside formal educational institutions, and above all to give them the opportunity to work creatively, develop critical thinking, encourage self-initiative and student initiatives or youth initiatives, which is why Kud Anarhiv presents itself as a society. which closely monitors current processes in society, as young people (mostly students) are the ones who propose project content and as such implement it themselves.

Our goal is, among other things, to enable most of our activities to be publicly and, above all, available free of charge after their official completion, which means that the association especially encourages the production of proceedings and other publications in the age of new technologies and new media.

image