Search
image

Motmakt

Solidarity. Direct democracy. Direct action

Be the first to review

Motmakt er en frihetlig sosialistisk og revolusjonær organisasjon.

Vi ser på dagens samfunn – kapitalismen – som et økonomisk fåtallsstyre. En liten elite bestående av kapitaleiere, politikere og offiserer kontrollerer samfunnet, mens resten av befolkningen må akseptere denne kontrollen i sitt daglige liv og virke. Resultatet er miljøødeleggelser, krig, utbytting, og fremmedgjøring.

Vi mener at reell folkemakt, i form av demokratisk kontroll av økonomien og lik medbestemmelsesrett for alle i saker som påvirker deres liv, er det eneste virkelige alternativet til kapitalismen.

Folkemakt kan ikke trylles fram av politiske partier ved å tilkjempe seg statsmakt. Vi jobber i stedet for å myndiggjøre folk i deres daglige liv gjennom praktisk solidaritet og samhold, deltagende, direkte demokrati og direkte aksjoner som skaper konkrete forandringer.

English

Opposition (Motmakt) is a liberal socialist and revolutionary organization.

We look at today’s society – capitalism – as an economic few. A small elite consisting of capital owners, politicians and officers controls the community, while the rest of the population must accept this control in their daily lives and work. The result is environmental destruction, war, exploitation, and alienation.

We believe that real popular power, in the form of democratic control of the economy and equal participation of all in matters affecting their lives, is the only real alternative to capitalism.

Political parties cannot be invoked by political parties by fighting for state power. We work instead to empower people in their daily lives through practical solidarity and unity, participation, direct democracy and direct actions that create concrete change.

image