Search
image

Malmös Feministiska Nätverk

 

Be the first to review

SV

Malmös Feministiska Nätverk – ett partipolitiskt- och religiöst obundet nätverk som vill verka för att stärka den feministiska rörelsen i Malmö och Sverige. Vi vill skapa samt förstärka redan existerande nätverk och samarbeten mellan individer och organisationer. Vi vill skapa rum för den feministiska debatten och kollektiva mötesplatser för de som arbetar feministiskt i Malmö. Vi vill vara en politisk aktör och en röst att räkna med i det offentliga rummet. Vi vill genom att lyfta fram frågor som rör kön, könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, hudfärg, klass, social bakgrund, funktionsskillnad, sexuell identitet och ålder, motverka olika former av förtryckande maktstrukturer och tillföra ett intersektionellt perspektiv.

EN

Malmö Feminist Network – a party-politically and religiously unrelated network that seeks to strengthen the feminist movement in Malmö and Sweden. We want to create and strengthen existing networks and collaborations between individuals and organizations. We want to create a space for the feminist debate and collective meeting places for those who work feminist in Malmö. We want to be a political actor and a voice to count on in public space. By highlighting issues relating to gender, gender expression, gender identity, ethnicity, skin color, class, social background, functional difference, sexual identity and age, we want to counter various forms of oppressive power structures and provide an intersectional perspective.

image