What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Food Not Bombs Dasma

 

Be the first to review

Ang Food Not Bombs ay hindi nagmula sa Dasma o sa Dasma lang nagaganap. Ang Food Not Bombs ay ginaganap sa buong mundo ng mga taong boluntaryong nagbibigay ng pagkain laban sa digmaan at kahirapan. Gumawa kami ng Food Not Bombs ( Dasma ), karamihan sa boluntaryo at naabotan ng pagkain ay sa Dasma. Kung may pagkakataon tumulong sa mas malayo ay hanga’t din namin. Ang Dasma ay pagkakakilanlan lamang, pwede pa rin kayong mag-boluntaryo para tumulong kahit hindi kayo taga Dasma.

At pananatiliin namin ang prensipyo ng Food Not Bombs sa pag-bibigay ng gulay na pagkain sa mga bata sa kalsada at sa lahat ng taong nagugutom, walang politikong isasali. Pagkain para sa lahat, hindi bomba. Food Not Bombs ay pagtutulong tulong ng indibidual na tao, para magpakain sa mga nagugutom, upang labanan ang kahirapan at digmaan sa buong mundo. Kami ay humihikayat sa mga nais na tumulong kahit anong kaya mong ibigay para magpakain gulay, panggatong, mantika atbp.Ginamit namin ang social media para maipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbigay ng makakain. Hindi para pumogi….
Post na lang namin kung kailan yung susunod na Food Not Bombs at kung saan.


Food Not Bombs are held around the world by volunteers providing food against war and poverty. We are Food Not Bombs Dasma, with most volunteers and sourced food from Dasma. If there is a chance to help further we will do so. Dasma is only a identity, you can still volunteer to help even if you are not of Dasma.

And we will maintain the principle of Food Not Bombs by providing vegetable food to children on the road and to all who are hungry, no politician involved. Food for everyone. Food Not Bombs are helping individual people, to feed the hungry, to combat poverty and war around the world. We encourage those who wish to help anything you can to feed vegetables, fuel, oil etc.

image