Search
image

Federacja Anarchistyczna Wrocław

 

Be the first to review

PL

Federacja Anarchistyczna jest nieformalnym zrzeszeniem osób zainteresowanych anarchizmem, działaniem antypaństwowym i antykapitalistycznym. Naszym celem jest szerzenie idei anarchizmu, anarchistycznych wartości oraz sposobów organizacji, a także stawianie oporu wobec niesprawiedliwości fundowanej społeczeństwu przez państwową machinę biurokratyczną, prawo i kapitalizm. Wspieramy każdą walkę z przejawami nierówności, będącej nieodłączną częścią wszystkich systemów hierarchicznych. Dążymy do modelu społeczeństwa bezpaństwowego, opierającego się na dobrowolnych, samorządnych stowarzyszeniach.

Do grupy należą osoby o różnej długości i rodzaju stażu w aktywizmie. Pozwala to na efektywną wymianę doświadczeń i przedyskutowywanie strategii z różnych perspektyw. Staramy się tworzyć grupę otwartą na wszystkich. Jeśli ktoś wie na czym opiera się anarchizm, żyje w zgodzie z anarchistyczną etyką i chce działać, jest zawsze mile widziany.

Zrzeszamy osoby o różnych poglądach na anarchizm. Do organizacji mogą dołączyć zwolennicy wszystkich szkół anarchizmu, przy czym wychodzimy z założenia, że tzw. anarchokapitalizm nie jest anarchizmem ze względu na to, że kapitalizm jest narzędziem kontroli. Jako system oparty na własności prywatnej i pracy najemnej tworzy on nieuzasadnioną dysproporcję w dostępie do dóbr i możliwości podejmowania decyzji o wymiarze społecznym. Jako alternatywę do niego proponujemy spółdzielczość, syndykalizm, kooperatywizm i uspołecznienie.

Prowadzimy działalność różnego rodzaju i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy. W miarę rozwoju organizacji staramy się poszerzać zakres działań. Obecnie organizujemy dyskusje, pokazy filmów, protesty, happeningi, kampanie informacyjne, prowadzimy anarchistyczną bibliotekę, kolportujemy materiały promujące anarchizm i krytyczne myślenie. Staramy się także wspierać inne grupy wolnościowe, ruchy protestu oraz inicjatywy oddolne powstające i działające w naszym mieście. Oprócz tego większość z nas zaangażowana jest projekty wychodzące poza działalność Federacji – np. związki zawodowe, aktywizm w ramach innych organizacji czy projektów, działalność charytatywna.

EN

The Anarchist Federation is an informal association of people interested in anarchism, anti-state and anti-capitalist activities. Our goal is to spread the ideas of anarchism, anarchist values ​​and methods of organization, as well as resisting injustice founded on society by the state bureaucratic machine, law and capitalism. We support every fight against inequality, which is an integral part of all hierarchical systems. We strive for a model of a stateless society based on voluntary, self-governing associations.

The group includes people of various lengths and types of internships in activism. This allows for an effective exchange of experiences and discussing strategies from different perspectives. We strive to create a group open to everyone. If anyone knows what anarchism is based on, lives in accordance with anarchist ethics and wants to act, they are always welcome.

We associate people with different views on anarchism. Supporters of all anarchism schools can join the organization, but we assume that the so-called anarchocapitalism is not anarchism because capitalism is a tool of control. As a system based on private property and wage labor, it creates an unjustified disproportion in access to goods and the possibility of making decisions about the social dimension. As an alternative to it, we offer cooperative activity, syndicalism, cooperativeism and socialization.

We run various types of activity and are open to new initiatives. As the organization develops, we try to expand the scope of activities. We currently organize discussions, film screenings, protests, happenings, information campaigns, run an anarchist library, and distribute materials promoting anarchism and critical thinking. We also try to support other freedom groups, protest movements and grassroots initiatives emerging and operating in our city. In addition, most of us are involved in projects that go beyond the activities of the Federation – e.g. trade unions, activism within other organizations or projects, and charitable activities.

image