What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Confederación General del Trabajo – Barcelona

General Confederation of Labor - Barcelona

Be the first to review

CGT sindicat de treballadores i treballadors

Associació de treballadors/es que busquen millores en les seves condicions de vida, tant laborals com socials i culturals. Al capital l’interessa individualitzar al màxim les relacions laborals, perquè un/a treballador/a sol/a, davant l’empresa, és mol feble i als capitalistes els hi resulta més fàcil imposar les condicions de treball. El sindicat serveix per unir-nos davant les empreses i augmentar la nostra força en plantejar les lluites conjuntament i de forma solidària. D’aquesta manera podem aconseguir millores laborals no només individuals, sinó col·lectives

CGT un sindicat llibertari i anarcosindicalista.

Els treballadors/es afiliats a la CGT, formem una organització que es diu anarcosindicalista, i per tant:
De classe: Hi caben totes les treballadores i treballadors pel sol fet d’ésser-ho, independentment del seu sexe, raça, nacionalitat, llengua, idees polítiques o religioses.
Autònoma: Lliure de qualssevol ingerència política o religiosa i basada en l’acció directa, la solidaritat de classe i el suport mutu.
Autogestionària: Busquem l’emancipació dels treballadors i de les treballadores, mitjançant la conquesta i la gestió per nosaltres mateixos dels mitjans de producció, distribució i consum,
Federalista: Els òrgans decisoris, a tots els nivells, arrenquen sempre de les assemblees dels sindicats, en una estructura que va d’abaix a dalt, es fonamenta en el pacte federal i es basa en el lliure acord.
Internacionalista: Com a superació de les fronteres estatals i les barreres nacionals entre els i les treballadores als que ens uneix la nostra voluntat d’eliminació de qualsevol forma d’explotació i de dominació fins a la creació d’una humanitat lliure, sense opressió ni injustícia..
Llibertària: Lluitem per una societat, formada per homes i dones lliures, on la llibertat i la igualtat siguin indissociables, de manera que la llibertat de cada membre consolida i assegura la de tots els altres i viceversa.

CGT un sindicat amb molts anys d’història

Som una organització de molts anys però amb un nom encara molt recent. Plets de família i decisions judicials ens van privar de les nostres originals sigles, les de la CNT, tot i que les seguim duent al cor i seguim tractant de merèixer amb la nostra actuació i de col·locar en el lloc que exigeixen els temps que vivim. Hereus per voluntat d’una història, no per això pensem que aquesta hagi de ser intocable. Tot el contrari, s’anquilosaria si no tractéssim cada dia d’extreure d’ella el millor i d’adaptar-la al que demana la societat actual.

CGT un sindicat del segle XXI

Vivim en un mon on els avenços tecnològics i les millores productives permeten una capacitat de producció com mai abans avia existit. Però aquest enorme augment de la riquesa, només serveix per augmentar els beneficis d’uns quants i està provocant l’empobriment massiu de la majoria de la població. S’ha imposat un discurs -aquest que anomenem neoliberal- que estableix la productivitat i el guany com a úniques raons, menyspreant les conquestes socials o la necessitat de proporcionar uns mínims vitals per a la gent. La freda lògica econòmica s’ha menjat el social. Aquí tenim la política de privatització d’empreses i serveis públics, les retallades successius a les prestacions per desocupació, la disminució i privatització del sistema de pensions o el retrocés i depreciació de la sanitat o de l’escola públiques.

CGT una eina de lluita per un futur millor.

CGT no et proposa prestacions ni serveis a canvi d’una quota i un carnet. La nostra oferta es limita a presentar-te un espai sindical i social des del qual defensar els teus drets en companyia i suport d’altres com tu. En aquestes estem i a aquestes et convidem.

Som especialment sensibles a la precarització de les relacions laborals que vulnera els drets socials bàsics i que afecta a una gran quantitat de gent jove i de dones. Cal acabar amb la cultura sindical del “que hi ha d’allò meu” i cal recuperar la solidaritat social. Hem de veure que no hi ha problemes propis i aliens, que el meu conflicte no s’acaba a les quatre parets de la meva empresa. Que la lluita d’un sector és la meva lluita, que la lluita contra la precarietat i l’atur ho és també dels treballadors més o menys estables, i que la millora de les pensions també és la lluita dels mes joves,

Per això també som una organització de persones que tracten de canviar una societat que no els agrada per desigual, injusta, autoritària i, en les més de les vegades, irracional. Som conscients de la dificultat de l’empresa d’un canvi radical de l’estat de coses, però ens disposem a lluitar per a millorar les nostres condicions de vida,en un esperit diferent, rebel i transformador d’un mon que no creiem just. Res més que això. I res menys.


CGT union of workers and workers

Association of workers who seek improvements in their living conditions, both labor and social and cultural. The capital is interested in making the most of the labor relations, because a single worker, facing the company, is weak and capitalists find it easier to impose working conditions. The union serves to join the companies and increase our strength when we face the struggles jointly and in solidarity. In this way we can achieve work improvements not only individual but collective

CGT a libertarian and anarcho-syndicalist union.

Workers affiliated with the CGT, we form an organization that is called anarcosindicalista, and therefore:
Class: All workers and workers can be fit for the sole fact of being, regardless of their sex, race, nationality, language, political or religious ideas.
Autonomous: Free of any political or religious interference and based on direct action, class solidarity and mutual support.
Self-management: We seek the emancipation of workers, through the conquest and management by ourselves of the means of production, distribution and consumption,
Federalist: The decision-making bodies, at all levels, always start from the assemblies of the unions, in a structure that goes from above, is based on the federal pact and is based on free agreement.
Internationalist: In order to overcome the state borders and the national barriers between workers and those who join us our will to eliminate any form of exploitation and domination until the creation of a free humanity, without oppression nor injustice …
Freedom: We fight for a society, made up of free men and women, where freedom and equality are inseparable, so that the freedom of each member consolidates and ensures that of all others and vice versa.

CGT a union with many years of history

We are an organization of many years but with a very recent name. Family pledges and legal decisions deprived us of our original acronyms, those of the CNT, although we continue to take them to the heart and we continue trying to deserve our action and place ourselves in the place that demands the times that we live. Heirs by the will of a story, not because of this we think that this must be untouchable. On the contrary, it would become lonelier if we did not try every day to extract from it the best and adapt it to what society today demands.

CGT a 21st century union

We live in a world where technological advances and productive improvements allow a production capacity that never before existed. But this huge increase in wealth only serves to increase the benefits of some and is causing the massive impoverishment of the majority of the population. A speech has been imposed – this we call neoliberal – that establishes productivity and profit as only reasons, disregarding social conquests or the need to provide vital lows for people. The cold economic logic has eaten the social. Here we have the policy of privatization of companies and public services, successive cuts in unemployment benefits, the reduction and privatization of the pension system or the decline and depreciation of public health or public schools.

CGT is a fighting tool for a better future.

CGT does not offer you services or services in exchange for a fee and a card. Our offer is limited to presenting you a trade union and social space from which you defend your rights in company and support from others like you. In these we are and we invite you.

We are especially sensitive to the precariousness of labor relations that violates basic social rights and affects a large number of young people and women. We must end the union culture of “what’s in my” and we must recover social solidarity. We have to see that there are no problems for themselves and others, that my conflict does not end in the four walls of my company. That the struggle of a sector is my struggle, that the fight against precariousness and unemployment is also of more or less stable workers, and that the improvement of pensions is also the struggle of the youngest,

That is why we are also an organization of people who try to change a society that does not like them for unequal, unfair, authoritarian and, in most cases, irrational. We are aware of the difficulty of the company of a radical change in the state of affairs, but we strive to improve our living conditions, in a different, rebellious and transforming spirit of a world that we do not believe just Nothing more than that. And nothing less.

image