What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Centre Social Autogestionat Can Vies

 

Be the first to review

El CSA

Can Vies és un Centre Social Autogestionat del barri de Sants. És un espai que porta més de tretze anys construint un projecte col•lectiu sense subvencions i sense tuteles, demostrant que és possible l’autorganització i creació d’alternatives reals.

És un indret de difusió i trobada de diferents col•lectius polítics i socials d’arreu. Ha estat un punt d’encontre per refer el fil entre diferents generacions d’activistes, teixint pràctiques i relacions comunes. Can Vies ha estat una escola de participació política assambleària, social i cultural per a centenars de persones, dinamitzant el teixit associatiu del barri.

Al CSA l’ òrgan de màxima sobirania és l’assamblea. Funcionem per consens, d’una manera horitzontal, és a dir no jeràrquica, no tenim caps ni representants i funcionem per responsabilitat col•lectiva.

Participem de l’Assamblea de barri de Sants (ABS), que és l’assamblea que coordina i fa confluir els moviments polítics i socials del barri i formem part de diverses campanyes: antiespeculatives, a favor dels drets de les persones migrades, a favor dels drets de les treballadores, antirrepressives, contra la destrucció del territori etc.


The CSA

Can Vies is a Self-managed Social Center in the neighborhood of Sants. It is a space that has been building a collective project without subsidies and without guardians for more than thirteen years, demonstrating that it is possible to authorize and create real alternatives.


It is a place for dissemination and meeting of different political and social groups from all over the world. It has been a meeting point to remake the thread between different generations of activists, weaving practices and common relationships. Can Vies has been a school of political, social, and cultural participation for hundreds of people, stimulating the associative network of the neighborhood.

At the CSA the highest sovereign body is the assembly. We work by consensus, in a horizontal, ie non-hierarchical way, we have no heads or representatives and we work for collective responsibility.

We participate in the Assembly of neighborhood of Sants (ABS) , which is the assembly that coordinates and converts the political and social movements of the neighborhood and we are part of several campaigns: anti-speculative, in favor of the rights of migrants, in favor of the rights of the workers, antirepressives, against the destruction of the territory etc.


image