What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Avtonomni Kulturni Center Metelkova Mesto

 

Be the first to review

Metelkova mesto je širom Slovenije in sveta znano središče umetniškega in rokodelskega ustvarjanja, političnega delovanja in neodvisne kulturne produkcije s področja glasbe, gledališča, slikarstva, videa, stripa, kiparstva in drugih umetnosti. Znana je tudi kot sproščen in navdihujoč družabni prostor. Pred šestnajstimi leti je nastala prav zato, ker takšnega prostora v Ljubljani ni bilo.

Trnav vendar energičen razvoj Metelkove Mesta so omogočale številne skupine, ki so se vedno znova borile ter vzpostavljale avtonomijo, nove prostore, nove vsebine in kulturo. Na Metelkovi se združujejo in soobstajajo različne žive glasbene godbe, ki se prepletajo z literaturo, gledališčem, predavanji, razstavami.. Poleg prostorov, ki so, kot v vsakem drugem mestu, predvsem v večernih urah namenjeni druženju, zabavi ter izmenjavi mnenj in idej, v ateljejih in delavnicah na Metelkovi ustvarjajo številni umetniki in rokodelci. Njihove poslikave sten, postavitve kipov, klopi in igral, njihova skrb za parke in ustvarjanje novih skritih kotičkov pripomorejo k živosti in živahnosti mesta Metelkova. Skozi leta svojega nastajanja je dobila svojo vizualno, od prestolnice popolnoma ločeno podobo, ki obiskovalca na vsakem koraku opozarja na prelomne dogodke, vnose kreativne energije in družbene odzive na nastala dela.

English

Avtonomni Kulturni Center Metelkova Mesto aka Metelkova City is a well-known center of art and craftsmanship, political activity and independent cultural production in the fields of music, theater, painting, video, comics, sculpture and other arts throughout Slovenia and the world. It is also known as a relaxed and inspiring social space. Sixteen years ago it was created precisely because there was no such place in Ljubljana.

The strong but energetic development of Metelkova Mesta was facilitated by a number of groups that have repeatedly fought and established autonomy, new spaces, new content and culture. In Metelkova, they combine and co-exist various live music bands that intertwine with literature, theater, lectures, exhibitions .. In addition to the rooms, which, like in any other city, especially in the evening, are intended for socializing, entertaining and exchanging opinions and ideas, many artists and craftsmen create workshops and workshops at Metelkova. Their painted walls, statues, benches and plays, their care for parks and the creation of new hidden corners contribute to the liveliness and liveliness of Metelkova. Through its years of its creation, it has got its visual, completely separate image from the capital, which reminds the visitor at every turn of events, creative energies and social reactions to the work that has been created.

According to wiki

Metelkova City is an autonomous social centre in the centre of Ljubljana, Slovenia. It is located on the site of former military barracks (the Slovenian headquarters of the Yugoslav National Army) and was squatted September 1993. The site consists of seven buildings and is 12,500 m² in area. The squat is named after nearby Metelko Street (Slovene: Metelkova ulica), which is named after the 19th-century Slovenian Roman Catholic priest, philologist, and unsuccessful language reformer Fran Metelko.

image