What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Aurora

 

Be the first to review

Az Aurórát társadalmi vállalkozásként hoztuk létre, azzal a céllal, hogy egy nyitott közösségben összekapcsoljuk a kulturális programokat, a civil és aktivista szervezetek munkáját, a közösségépítést és a szórakozást. Működésünk célja, hogy stabil bázist alakítsunk ki, ahol szociális- vagy kulturális terülteken működő emberek, csoportok és non-profit szervezetek találkozhatnak, megoszthatják ötleteiket és új együttműködéseket valósíthatnak meg közösen.

#AuróraCivilHUB

Az #AuróraCivilHUB-ot, amely az elmúlt években több száz civil szervezetnek adott otthont, láthatósági felületet és infrastruktúrát. Ez a projekt lehetővé teszi rengeteg társadalmi munkát végző embernek, hogy egy barátságos közösségben, infrastrukturálisan felszerelt épületben végezhesse munkáját, amihez az Auróra önkénteseitől és dolgozóitól aktív segítséget is kaphat. Az Auróra a budapesti kortárs kulturális élet egyik legfontosabb központja és több ezer fiatal társadalmi aktivizmusának, kikapcsolódásának és kulturális életének helyszíne.

Számos szervezet működik az Auróra falain belül. A Láthatatlan Tanoda VIII. kerületi nehéz sorsú gyerekeket oktat és mentorál. A Közélet Iskolája, és az Utcáról Lakásba egyesület több más projektje mellett a helyi hajléktalanság leküzdéséért, és a hajléktalan emberek érdekérvényesítéséért küzd. A Roma Sajtó Központ a magyar cigányság híreit juttatja el a a nagy szerkesztőségekbe és érzékenyítési kampányokat futtat. A Budapest Pride az LMBTQ emberek azonos lehetőségeiért és jogaiért küzd, az Alternatíva Alapítvány a kerületben élő drogfüggők és prostituáltak ártalomcsökkentésével, tájékoztatásával és betegségszűrésével foglalkozik, a Pneuma Szöv. pedig a legfontosabb és legakutálisabb társadalmi problémákra világít rá a köztéri színház és a művészet erejével. A felsoroltakon kívül rengeteg helyi kezdeményezésnek, civil szervezetnek, zenekarnak, színházi társulatnak adunk helyet napi szinten.

MAROM

Az Auróra 2014-ben nyitott, de a közösségi ház projekt a koncepcionális keretek kidolgozásával 2012-ben indult a Marom Klub Egyesület akkori központjában, a Király utcai Sirály Klubban. Az egyesületnek több, mint 10 éves tapasztalata van nagy létszámú önkéntes csoport koordinálásában, illetve társadalmi akciók, rendezvények szervezésében és megvalósításában. A legnépszerűbb eseményeken, a Bánkitó és a Negyed6Negyed7Negyed8 fesztiválokon évente több ezer embert látunk vendégül, célunk, hogy a civil platformokat és befogadó tereket hozzunk létre, a társadalmi igazságosság eszméi, valamint az aktivizmus élmény-, közösség- és művészetalapú gyakorlatainak népszerűsítésére.

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA

Az Auróra hosszútávú célja egy olyan innovatív és önfenntartató gyakorlat kidolgozása, amely növeli társadalmilag aktív állampolgárok számát, ezzel előmozdítja a demokratikus gyakorlatok kiszélesedését Magyarországon. 2014 nyarán körülbelül ötven önkéntessel kezdtük el a háromszintes épület felújítási munkáit, ezzel párhuzamosan zajlott a ház szervezeti kialakításának közösségi alapú tervezése, melynek során megalakultak a működést elősegítő ügyek köré szerveződő, demokratikus és részvételi alapokon működő munkacsoportok, valamint a ház döntéshozó testülete, a plenáris. A programszervezés, a kommunikáció, belső design és a közösségszervező munka azóta is önkéntes alapon folyik.

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS

A VIII. kerület Csarnok negyede egy társadalmi státuszában és etnikailag jellemzően heterogén része Budapestnek. A Nyolctól Nyolcig projekt keretében vidéki településeken már sikeresen megvalósított közösségszervező gyakorlat alapján indítottunk kapcsolatfelvételt a ház közvetlen környezetében élőkkel. A projekt célja a VIII. kerületi helyi szintű érdekérvényesítés, illetve önszerveződés elősegítése az érintettek aktív bevonásával és részvételével. Hosszú távon pedig az egymással közvetlen vagy közvetett csatornákon kommunikáló szomszédságot és pozitív VIII. kerületi identitást létrejöttét szeretnénk katalizálni.


Aurora was created as a social enterprise with the aim of connecting cultural programs, the work of civil and activist organizations, community building and entertainment in an open community. Our mission is to build a solid base where people, groups, and non-profit organizations in the social or cultural fields can meet, share ideas, and engage in new collaborations.

# AuróraCivilHUB

# AuróraCivilHUB, which has hosted hundreds of non-governmental organizations, visibility platforms and infrastructure in recent years. This project allows a wealth of social workers to work in a friendly community, in an infrastructure-equipped building, for which Aurora volunteers and staff can get active help. The Aurora is one of the most important centers of contemporary cultural life in Budapest and is home to thousands of young people’s social activism, recreation and cultural life.

Many organizations operate within the walls of the Aurora. The Invisible Hall VIII. educates and mentors distressed children in the district. Among other projects of the School of Public Life and the Street to Dwelling Association, he is fighting for local homelessness and advocacy for homeless people. The Roma Press Center spreads the news of the Hungarian Roma to the big editors and runs sensitization campaigns. Budapest Pride strives for equal opportunities and rights for LGBTQ people, the Alternative Foundation deals with harm reduction, information and disease screening for drug addicts and prostitutes in the district, Pneuma Text. and highlights the most important and acutal social problems with the power of public theater and the arts. In addition to the above, there are many local initiatives, NGOs, bands,

MAROM

Aurora was opened in 2014, but the community house project started in 2012 with the development of the conceptual framework at the then headquarters of the Marom Club Association , the Király Street Seagull Club. The association has more than 10 years of experience in coordinating a large group of volunteers and in organizing and conducting social activities and events. The most popular events, the Bánkitó and Negyed6Negyed7Negyed8  fesztiválokon we see thousands of people each year hosts, we aim to create a civil platforms and receptacles, social justice ideas and activism adventure, community and arts-based practices to promote.  

PARTICIPATION DEMOCRACY

Aurora’s long-term goal is to develop innovative and self-sustaining practices that increase the number of socially active citizens, thus promoting the spread of democratic practices in Hungary. In the summer of 2014, we began the renovation of the three-storey building with about fifty volunteers, in parallel with the community-based planning of the organization of the house, with the formation of working, democratic and participatory working groups and the House decision-making body. Program design, communication, interior design, and community organizing work have been conducted on a voluntary basis ever since.

COMMUNITY ORGANIZATION

VIII. District Hall District has a socially and ethnically heterogeneous part of Budapest. Within the framework of the Eight to Eight project, we started contacting people living in the immediate vicinity of the house on the basis of successful community organizing practice in rural settlements. The project aims at VIII. and promoting local self-advocacy and self-organization with the active involvement and participation of stakeholders. And in the long run, the neighbors communicating with each other through direct or indirect channels and the positive VIII. we want to catalyze the emergence of a district identity.

image