What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • book_store
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Assemblea Llibertària UB Raval – FEL

Libertarian Assembly UB Raval - FEL

Be the first to review

L’Assemblea Llibertària UB-Raval va nèixer durant el curs 2012-2013, amb la voluntat de donar resposta a tot un seguit de pràctiques que ens trobàvem dia rere dia a la universitat, evidenciant la necessitat de crear un discurs i una pràctica llibertàries entre les estudiants, doncs l’afirmació “educació pública i de qualitat” s’ens presenta inacabat i a llarg termini no satisfà les expectatives d’una societat lliure d’opressions.

Tenint present que el moviment estudiantil esdevé cíclic i inconstant, de vegades efervescent, de vegades latent, teníem la voluntat de poder crear una organització més estable, i que s’anés fent forta amb el temps.

Podríem doncs, escollir dos eixos bàsics, que ens van ajudant a mesura que avancem cap al nostre objectiu, sent aquests:

· la Pedagogia Llibertària: entesa com a coneixement compartit,  aprenentatge mutu, mitjançant formes de valoració personal d’allò après com els debats oberts, la lliure expressió, i evitant la jerarquia institucional on la professora és superior a la estudiant.

· l’Autogestió: com a decisió consensuada entre alumnes, professores, PAS i PDI de la financiació, plans d’estudis, usos dels espais, preparació d’esmorzars i àpats vegans amb gestió cooperativa, treballant per una universitat gratuïta i universal (i sobretot no finançada per entitats externes privades) per a que totes hi puguem tenir un lloc.


The UB-Raval Libertarian Assembly was born during the 2012-2013 academic year , with the aim of responding to a series of practices that we were encountering day after day in the university, evidencing the need to create a libertarian discourse and practice among. The students, because the statement “public and quality education” appears unfinished and in the long term does not meet the expectations of a society free of oppressions.

Bearing in mind that the student movement becomes cyclical and unbelievable , sometimes effervescent, sometimes latent, we had the will to be able to create a more stable organization, and that it was becoming strong over time.

We could therefore choose two basic axes, which help us as we move towards our goal, being these:

· Libertarian Pedagogy : understood as shared knowledge, mutual learning, through ways of personal evaluation of what has been learned as open discussions, free expression, and avoiding the institutional hierarchy where the teacher is superior to the student.

· Self-management : as a consensus decision between students, professors, PAS and PDI of funding, curricula, uses of the spaces, preparation of breakfasts and vegan meals with cooperative management, working for a free and universal university (i especially not funded by private external entities) so we can all have a place.

image