...
What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Antifascist Action – Czech Republic

 

Be the first to review

Antifašistická akce (AFA) se zabývá propagačními, informačními a praktickými formami boje se všemi autoritářskými ideologiemi a skupinami usilujícími o jakékoli formy útlaku, v první řadě s neonacismem a ultrapravicí. AFA je otevřená každému, kdo se chce aktivně podílet na boji proti fašismu, nacismu a bolševismu ve všech jeho podobách a to i v době, kdy je antifašimus často posuzován jako extremismus. Stejně tak nás nenechává klidným současný systém přinášející čím dál větší kontrolu nad životy lidí, drancování přírody a prohlubování sociální a ekonomické nerovnosti na celém světě.

AFA sdružuje radikální antifašisty a antifašistky, kteří vytvářejí po celém území České republiky lokální autonomní skupiny, kde přednostně vyvíjejí svou činnost. Zároveň se dobrovolně sdružují do nadregionálních struktur, dle místa působnosti nebo oboru činnosti. Vnitřní struktura autonomních skupin je založená na přirozené rovnosti všech jejích členů, bez umělých autorit a vůdců.

AFA nespolupracuje se státními orgány, politickými stranami ani represivními složkami. Spolupráce probíhá pouze se skupinami a jednotlivci, jejichž působení není v rozporu s našimi principy a cíli. AFA usiluje o spojení všech lidí, kteří souhlasí s tím, že křivda na jednom je křivda na všech. Ve svém fungování vycházíme z přesvědčení, že obrana našich práv je záležitostí nás samých. Jsou-li antifašistické principy i tvými principy, pak se přidej k nám!


The Anti-Fascist Action (AFA) deals with promotional, information and practical forms of struggle against all authoritarian ideologies and groups seeking any form of oppression, primarily neo-Nazism and ultra-right. AFA is open to anyone who wants to actively participate in the fight against fascism, Nazism and Bolshevism in all its forms, even at a time when anti-fascism is often considered extremism. Nor does it leave us calm with the current system of increasing control over people’s lives, plundering nature and deepening social and economic inequalities around the world.

AFA associates radical anti-fascists and anti-fascists who form local autonomous groups throughout the Czech Republic, where they primarily operate. At the same time, they voluntarily associate themselves into supra-regional structures, depending on their area of ​​activity or field of activity. The internal structure of autonomous groups is based on the natural equality of all its members, without artificial authorities and leaders.

AFA does not cooperate with state authorities, political parties or law enforcement agencies. Collaboration only takes place with groups and individuals whose actions do not conflict with our principles and goals. AFA seeks to bring together all people who agree that injustice on one is injustice on all. In our work, we start from the belief that defending our rights is a matter of ourselves. If anti-fascist principles are also your principles, then join us!

image

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.