...
Search
image

Anarchistische Groep Nijmegen

 

Be the first to review

Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) is een groep mensen die samen zijn gekomen om de anarchistische/libertair-socialistische theorie te bestuderen en bediscussiëren. Dit om van die theorie te leren, gevoelens te kunnen plaatsen en om te kijken naar hoe deze theorie toegepast kan worden op de eigen manier van handelen. Dit met het oog op verbetering van de eigen organisatie structuren en de omgang met elkaar.

Velen van ons zijn in de tijd dat wij actief zijn binnen de linkse beweging, zowel in Nijmegen als daarbuiten, vragen tegen gekomen over wat nu het werkelijke doel is van acties, of men als beweging werkelijk een verschil kan maken of waar men eigenlijk überhaupt naar toe wil. Er was een drang meer te begrijpen en te doen met vage begrippen als anarchisme en de positie hiervan binnen ons (activistische) leven. Daarnaast zijn er in de linkse beweging de nodige problemen waar men tegenaan loopt en blijft lopen. Hoe kunnen we ons subculturele karakter overstijgen en meer verbreding opzoeken? En willen wij dit eigenlijk wel? Hoe zorg je ervoor dat niet iedereen na een paar jaar het wel weer gezien heeft in de beweging? En hoe kunnen we deze problemen in de toekomst voorkomen? Vragen die waarschijnlijk menig activist zich wel eens heeft gesteld. Hier willen wij graag proberen, als beweging die zelfbeschikking en eigenrichting hoog in het vaandel heeft, zelf ook daadwerkelijk meer eigenrichting aan te geven.

Daarnaast probeert AGN de anarchistische ideologie een betere plaats te geven in ons alledaagse handelen door het stimuleren van onderlinge solidariteit, broeder- en zusterschap en het streven naar een wereld zonder klassenverschillen en waar men zich op een non-hiërarchische manier kan organiseren.

AGN is niet zozeer een actiegroep, maar eerder een groep die een platform biedt dat ten doel heeft onze acties en de manier van werken te verbeteren. Naast theoretiseren wordt er door AGN in de toekomst ook het e.e.a. georganiseerd. Denk hierbij aan infoavonden, kookprojecten, benefieten, schrijfavonden etc. om deze anarchisme ook met de praktijk te verbinden.

Ook hebben we sinds kort een boeken-distro. Via deze boekenkraam proberen we goedkoop anarchistische literatuur beschikbaar te stellen. Zo hebben we een varia aan (anarchistische) boeken en pamfletten, waaronder ook onze eigen publicaties. We proberen met onze boekenkraam op onze eigen activiteiten aanwezig te zijn maar zijn ook geïnteresseerd in het ondersteunen van activiteiten als benefieten, festivalletjes en infoavonden. Mocht je geïnteresseerd zijn in onze boeken-distro voor een evenement dat je organiseert, dan kun je ons hierover mailen.


[EN]

Anarchist Group Nijmegen (AGN) is a group of people who have come together to study and discuss the anarchist / libertarian-socialist theory. This is to learn from that theory, to be able to place feelings and to look at how this theory can be applied to one’s own way of acting. This with a view to improving one’s own organizational structures and dealing with each other.

During the time that we are active within the left-wing movement, both in Nijmegen and beyond, many of us have come across questions about what the real purpose of actions is now, whether one can really make a difference as a movement or what one actually wants at all. want to. There was an urge to understand and do more with vague concepts such as anarchism and their position within our (activist) lives. In addition, in the left movement there are the necessary problems that people encounter and continue to encounter. How can we go beyond our subcultural character and look for more expansion? And do we actually want this? How do you ensure that not everyone has seen it again in the movement after a few years? And how can we prevent these problems in the future? Questions that probably many activists have ever asked themselves.

In addition, AGN tries to give anarchist ideology a better place in our everyday actions by stimulating mutual solidarity, brotherhood and sisterhood and striving for a world without class differences and where people can organize themselves in a non-hierarchical way.

AGN is not so much an action group, but rather a group that offers a platform that aims to improve our actions and the way we work. In addition to theorizing, AGN will also organize this in the future. Think of info evenings, cooking projects, benefits, writing evenings etc. to connect this anarchism with practice.

We also recently have a book distro. We try to make cheap anarchist literature available through this book stand. For example, we have a variety of (anarchist) books and pamphlets, including our own publications. We try to be present at our own activities with our book stand, but we are also interested in supporting activities such as benefits, festivals and information evenings. If you are interested in our book distro for an event that you are organizing, you can email us about this.

image

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.