What
image
 • All Listings
 • Art
 • Birthplace
 • Bookstores
 • Cohousing
 • Collectives and Cooperatives
 • Communities
 • Community Centers
 • Eats
 • Ecovillages
 • Egalitarian Communities
 • Entertainment
 • Events
 • food
 • Historical Sites
 • Infrastructure
 • Intentional Communities
 • Memorial
 • Monuments
 • Murals
 • People
 • Points of Interests
 • Publishers
 • Sites of Resistance
 • Societies
 • Vegan
 • Venues
 • Workers Associations
Where
image
image

Революційна Дія

Revolutionary Action

Be the first to review

Революційна Дія – анархістська організація, що об’єднує активних учасників анархічного руху. Ідейна платформа РД – соціальний анархізм та ілегалізм. Рупор нашої позиції – це сайт і соціальні мережі, в яких ми висловлюємо свою позицію з того чи іншого приводу, висвітлюємо діяльність анархічного руху, публікуємо інструкції та рекомендації. Матеріали, що публікуються на сайті, можуть бути або авторства членів організації, або авторства співчуваючих волонтерів. Редколегією сайту є сама організація, яка визначає якому матеріалу з’явитися на сайті.

РД є організацією, тому що для розвитку руху і наближення соціальної революції необхідна систематична, постійна активність, супроводжувана плануванням, аналізом і поліпшенням її ефективності. Для цього необхідні матеріальні, людські та інформаційні ресурси. Організація дозволяє розподіляти їх таким чином, щоб діяльність її учасників не замикалася на одному напрямку, а поширювалася на якомога більш широке поле практики. Організація має своє відділення в Білорусі – Революционное Действие.

Стратегічні цілі Революційної Дії

 • Висвітлення діяльності анархічного руху і просування анархічних ідей в суспільстві. Сайт здійснює функції рупора радикальної частини анархічного руху. Учасники організації можуть як брати участь, так і не брати участь у публікованих акціях та матеріалах. Хоча у сайту існує редколегія, публікуються практично всі матеріали, які надсилаються на пошту. Не публікуються лише акції від політичних опонентів, акції які не мають будь-якої медійної цінності, а також ті, які своїм форматом можуть дискредитувати анархізм. Редколегія Революційної Дії залишає за собою право вносити правки в орфографію, пунктуацію і правити граматичні помилки, а також редагувати стиль тексту в більш оптимальний вид, не змінюючи основної думки або посилання надісланого матеріалу.Крім безпосереднього форматування і публікації новини, редколегія здійснює розсилку прес-релізів в ЗМІ, розширення аудиторії акцій або інших матеріалів за допомогою соціальних мереж.
 • Створення сильного, підготовленого й організованого анархічного руху. Передача досвіду з покоління в покоління і кадрова підготовка: розвиток новобранців в підготовлених революціонерів, здатних вирішувати широкий сектор завдань, що постають перед рухом. Відсутність передачі досвіду – одна з найважливіших причин поразки багатьох перспективних рухів минулого. Частково для цих цілей слугує сайт, така ж робота ведеться і при безпосередній взаємодії з активістами. Основний наголос – в передачі практичного досвіду: від питань безпеки до вуличного акціонізму і радикальної практики. Але при цьому також важливо розповсюджувати ідеологічні принципи (анархо-комунізму, ілегалізму) і стратегічних оцінок (соціальної революції як єдиний спосіб досягнення анархізму) організації якомога ширше.В основі практичної роботи з активістами і учасниками соціальних рухів використовується принцип концентричних кіл.
 • Прагнення організації є бути колективом кращих організаторів і фахівців від анархічного руху, що стоять на близькій ідейній платформі. Революційна Дія виступає за синтез агітаційної роботи та прямої дії. За синтез роботи в медійному полі та роботи в полі підпільному. Робота в одному лише медійному полі без можливості радикальної боротьби робить рух слабким і нездатним адекватно відповідати на виклики часу. У той же час відхід у глибоке підпілля знекровить рух і унеможливить прихід тих людей, які зацікавлені в анархічному русі й реалізації анархічного суспільства на практиці.
 • Наближення соціальної революції як єдиного способу встановлення світового анархістського суспільства. Встановлення такого суспільства розглядається як реальне завдання і є кінцевою метою організації. При цьому, організація не вважає, що лише тільки її зусиллями або зусиллями її, як авангарду, така революція можлива. Ми бачимо можливою кооперацію з безліччю інших анархічних колективів по всьому світу, з близькими до нас ідейними позиціями.
 • Експансія – організація шукає шляхи до інтенсивного розширення, як в рамках України, так і за кордоном. Революційна Дія готова до міжнародної співпраці, обміну досвідом та взаємодопомоги.

Принципи Революційної дії

 • Членство в організації є закритим – ніхто за межами організації не повинен знати її актуального складу, учасники колективу не афішують свою приналежність.
 • В рамках організації здійснюється розподіл обов’язків. Кожен учасник відповідає за певні завдання і виконує спектр функцій, що забезпечують розвиток організації та руху.
 • Кожен член організації має рівне право голосу. Революційна Дія має фіксоване членство: людина може бути як прийнята в організацію, так і виключена з її лав. Всі рішення в організації приймаються при колективному обговоренні, стратегічно важливі питання вирішуються шляхом консенсусу, тактичні – шляхом голосування, якщо в ньому є необхідність.
 • Планування – ключ до успішної революційної роботи. Використання тих чи інших методів членами організації обґрунтовано об’єктивними обставинами, отримуваною користю для руху та перспективами розвитку, а не естетичною привабливістю та особистими симпатіями. Таким чином організація застосовує ті методи боротьби які найбільш доцільні в конкретний момент.
 • Конспірація – організація є напівпідпільною, частина результатів її діяльності не афішується і не публікується у відкритому доступі.
 • Ілегалізм – організація здійснює діяльність не оглядаючись на законність тієї чи іншої дії. На перше місце ставиться ефективність дії, є воно забороненим або дозволеним згідно із законом – другорядне.

Revolutionary Action is an anarchist organization bringing together active members of the anarchist movement. The ideological platform of RD is social anarchism and illegalism. The mouthpiece of our position is a site and social networks in which we express our position on this or that occasion, cover the activities of the anarchic movement, publish instructions and recommendations. The materials published on the site may be either the authorship of members of the organization or the authorship of sympathetic volunteers. The editorial board of the site is the organization that determines what material appears on the site.

RD is an organization, because the development of the movement and the approach of the social revolution requires a systematic, continuous activity, accompanied by planning, analysis and improvement of its effectiveness. This requires material, human and information resources. The organization allows them to be distributed in such a way that the activities of its members are not confined to one direction but extend to the widest possible field of practice. The organization has its branch in Belarus – Revolutionary Action .

Strategic goals of Revolutionary Action

 • Covering the activities of the anarchic movement and promoting anarchic ideas in society. The site functions as the mouthpiece of the radical part of anarchic movement. Members of the organization can both participate and not participate in the published actions and materials. Although there is a editorial board on the site, virtually all submissions are published. Not only are stocks published by political opponents, stocks that do not have any media value, and those that, in their own format, can discredit anarchism. The editorial board of the Revolutionary Action reserves the right to edit spelling, punctuation and grammatical errors, as well as to edit the style of the text in a better way, without changing the basic thought or the link of the material sent. in the media,
 • Creating a strong, prepared and organized anarchic movement. Transferring from generation to generation and training: the development of recruits in trained revolutionaries, capable of solving a wide range of challenges facing the movement. Lack of transfer of experience is one of the most important reasons for the defeat of many perspective movements of the past. Part of the site is used for these purposes, the same work is being done in direct interaction with the activists. The main emphasis is on the transfer of practical experience: from security issues to street action and radical practices. But it is also important to spread the ideological principles (anarcho-communism, illegalism) and strategic evaluations (social revolution as the only way to achieve anarchism) of the organization as widely as possible.
 • The desire of the organization is to be a team of the best organizers and experts of the anarchic movement, standing on a close ideological platform. Revolutionary Action stands for the synthesis of campaigning and direct action. For the synthesis of work in the media field and work in the underground. Working in a single media field without the possibility of a radical struggle makes the movement weak and unable to adequately respond to the challenges of the times. At the same time, going deep into the underground will disrupt the movement and make it impossible for those who are interested in anarchic movement and the anarchic society to be put into practice.
 • Approaching social revolution as the only way to establish a world anarchist society. Establishing such a society is seen as a real challenge and is the ultimate goal of the organization. At the same time, the organization does not consider that only its efforts or its efforts, as a vanguard, such a revolution is possible. We see possible cooperation with many other anarchist groups around the world, with ideological positions close to us.
 • Expansion – the organization is looking for ways to expand intensively, both within Ukraine and abroad. Revolutionary Action is ready for international cooperation, exchange of experience and mutual assistance.

Principles of Revolutionary Action

 • Membership in the organization is closed – no one outside the organization should know its current composition, the members of the team do not advertise their affiliation.
 • The organization distributes responsibilities. Each participant is responsible for specific tasks and performs a range of functions that ensure the development of organization and movement.
 • Each member of the organization has an equal right to vote. Revolutionary Action has a fixed membership: a person can be accepted into the organization and excluded from its ranks. All decisions in the organization are taken in a collective discussion, strategically important issues are resolved by consensus, tactical – by voting, if necessary.
 • Planning is the key to successful revolutionary work. The use of certain methods by the members of the organization is justified by objective circumstances, the benefits received for movement and development prospects, not aesthetic appeal and personal sympathy. Thus, the organization applies those methods of struggle that are most appropriate at a particular moment.
 • Conspiracy – the organization is semi-underground, some of the results of its activities are not advertised or published in the public domain.
 • Illegalism – an organization carries out its activities without considering the legality of one or another action. First is the effectiveness of the action, whether it is forbidden or allowed by law – minor.
image